Forløb af ordinær generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 - Sanistål A/S


I dag blev Saniståls ordinære generalforsamling afholdt. Som følge af corona situationen var der ikke fysisk fremmødt aktionærer.

 • Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår blev taget til efterretning.
   
 • Årsrapporten for 2019 blev godkendt, og der blev truffet beslutning om meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse.
   
 • Det fremsatte forslag om ikke at betale udbytte og at overføre årets resultat blev vedtaget.
   
 • Bestyrelsen fik bemyndigelse til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10 % af aktiekapitalen.
   
 • Bestyrelsens forslag til godkendelse af vederlagspolitik for aflønning af direktion og bestyrelse blev vedtaget. 
   
 • Bestyrelsens vederlag for 2020 blev godkendt.
   
 • Bestyrelsen fremsatte forslag til nye vedtægter:
   
  • Forslaget om, at en række binavne udgår af selskabets vedtægter, da de ikke bruges, blev godkendt.
    
  • Forslaget om opdatering af vedtægternes § 4, til følgende ordlyd: ”Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, , CVR-nr. 21599336”  blev godkendt.
    
  • Forslaget om opdatering af ordlyden i vedtægternes § 11, blev godkendt, således at det tydeliggøres, at indkaldelse til generalforsamlinger alene sker på selskabets hjemmeside og elektronisk via e-mail til alle de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom ved registrering af e-mailadresse på InvestorPortalen på selskabets hjemmeside.
    
  • Forslaget om, at 1. afsnit af vedtægternes § 16.3 udgår, blev godkendt.
    
  • Forslaget om opdatering af vedtægternes § 19, blev godkendt, således at dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamling opdateres.
    
  • Forslaget om opdatering af vedtægternes § 28, til følgende ordlyd: ”Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler”,  blev godkendt.
    
  • Forslaget om at bestemmelserne i vedtægterne anføres fortløbende, blev godkendt.
    
  • Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til dirigenten til at anmeldte det vedtagne, blev godkendt.
    
  • De opdaterede vedtægter er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
    
 • Der var fra generalforsamlingen genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer:
   
  • Anders K. Bønding
  • Sven Ruder
  • Kim O. Schrøder
  • Claudio Christensen
 • Bestyrelsen består af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt to medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer:
  • Tina Lund Vildhøj (medarbejdervalgt)
  • Gitte Østergaard Futtrup (medarbejdervalgt)
 • På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Anders K. Bønding valgt som formand.
 • Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

 

Med venlig hilsen

 

Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør