Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet

ARBEJDSMILJØ

I Sanistål ønsker vi at være en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads og vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Derfor spiller et godt arbejdsmiljø en afgørende rolle for Sanistål.

Vores strategi for arbejdsmiljø og vores daglige arbejdsmiljøindsatser er kendetegnet ved, at vi har et fælles mål om en ulykkesfri arbejdsplads og en fælles forståelse af, at alle ulykker kan forebygges, og forbedringer sker i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

  • Vores velfungerende arbejdsmiljøorganisation medvirker aktivt til at udforme og implementere procedurer, som sikrer en sund og sikker arbejdsplads
  • Vores regionale sikkerhedsorganisationer arbejder løbende med APV-planer til sikring af de bedste arbejdsforhold og derved minimering af uheld og skader
  • I vores regionale arbejdsmiljøudvalg og hovedarbejdsmiljøudvalg arbejdes der løbende med forbedringer af arbejdsmiljøet for medarbejderen, herunder sikkerhed, sundhed og medarbejdertrivsel
  • Alle arbejdsulykker og nærved-ulykker bliver registreret, der udarbejdes informationsmaterialer/nudgingkampagner, indført nye retningslinjer og procedurer og sundhedssamtaler

 

Arbejdsmiljø på Saniståls centrallager i Billund
Saniståls centrallager i Billund er arbejdsmiljøcertificeret efter standarden DS/ISO 45001:2018.

Lageret er med i den eksklusive klub af Kronesmiley virksomheder. Kronesmiley gives til virksomheder, som gør en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Det er vi stolte af - og det er resultatet af en omfattende og løbende målrettet indsats fra samtlige medarbejdere.

Kemi/farlig gods
Som leverandør af kemiske artikler er Sanistål forpligtet til at stille sikkerhedsdatablade (SDS) til rådighed for vores kunder. På alle kemiske lagervarer, er der på vores hjemmeside sikkerhedsdatablade tilknyttet det enkelte produkt. Disse er lavet til brug for såvel vores kunder og for de berørte medarbejdere.

Formålet med sikkerhedsdatablade er, at de som håndterer kemiske produkter får information til at kunne undgå sundheds- og miljømæssige skader. Information om kemiske produkter er ikke blot et lovkrav, men det er også en selvfølge for alle virksomheder, som seriøst arbejder med sikkerhed, sundhed og miljø. Det er i alle parters interesse, at sikkerhedsdatabladet indeholder den information, som brugeren behøver for at kunne håndtere produktet på en sikker og miljømæssig acceptabel måde.

Sanistaal Billund Centrallager Arbejdsmiljoeredegørelse 2020

 MILJØ

Hos Sanistål er hensynet til miljøet en væsentlig prioritet. Vi følger vores forbrug af energi og søger løbende at reducere ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

Som grossist- og servicevirksomhed har Sanistål ingen energitunge produktionsprocesser, men vi arbejder løbende mod at reducere udledningen af CO2 fra vores energiforbrug i vores bygninger.

Som landsdækkende grossist er distribution af varer til vores kunder en af de største kilder til udledning af CO2. Her har vi et godt samarbejde med vores distributionspartnere med fokus på minimering af CO2 udledning.

For at sikre overholdelse af lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet har Sanistål opstillet en række indsatsområder, der vedrører såvel det interne som det eksterne miljø.

Indsatsområderne evalueres kontinuerligt af ledelsen og de enkelte afdelinger, så vi løbende kan forbedre vores miljøindsats.

I vores årlige CSR rapport kan du læse mere om vores målsætninger, indsatser og resultater inden for arbejdsmiljø og miljø.KVALITET

Saniståls centrallager i Billund er certificeret efter standarden ISO 9001:2015.
Sanistål arbejder i daglige rutiner efter fastlagte forretningsgange. Det sikrer et højt kvalitetsniveau fra valg af leverandører til den endelige leverance hos slutkunden.

Vores rutiner er beskrevet i forretningsgangsbeskrivelser, som er kendte af den enkelte medarbejder, og som regelmæssigt opdateres i forbindelse med den videre udvikling af organisationen.

I vores daglige arbejdsprocesser benytter vi en række kvalitetsnøgletal. De sikrer, at vi opfylder vores mål og politikker. Disse kvalitetsnøgletal evalueres løbende af ledelsen og bruges som redskab til at forbedre og styrke vores arbejdsgange.