Arbejdsmiljø, miljø og kvalitet

ARBEJDSMILJØ

I Sanistål ønsker vi at være en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads og vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv. Derfor spiller et godt arbejdsmiljø en afgørende rolle for Sanistål.

Vores strategi for arbejdsmiljø og vores daglige arbejdsmiljøindsatser er kendetegnet ved, at vi har et fælles mål om en ulykkesfri arbejdsplads og at vi har en fælles forståelse af, at alle ulykker kan forebygges og forbedringer sker i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere.

  • Vores velfungerende arbejdsmiljøorganisation medvirker aktivt til at udforme og implementere procedurer, som sikrer en sund og sikker arbejdsplads
  • Vores regionale sikkerhedsorganisationer arbejder løbende med APV-planer til sikring af de bedste arbejdsforhold og derved minimering af uheld og skader
  • I vores regionale arbejdsmiljøudvalg og hovedarbejdsmiljøudvalg arbejdes der løbende med forbedringer af arbejdsmiljøet for medarbejderen, herunder sikkerhed, sundhed og medarbejdertrivsel
  • Alle arbejdsulykker og nærved-ulykker bliver registreret, der udarbejdes informationsmaterialer/nudgingkampagner, indført nye retningslinjer og procedurer og sundhedssamtaler

 

Arbejdsmiljø, Saniståls centrallagre i Taulov og Billund
Saniståls to centrallagre i Taulov og Billund er arbejdsmiljøcertificerede efter standarden OHSAS 18001:2008.

Begge lagre er med i den eksklusive klub af Kronesmiley virksomheder. Kronesmiley gives til virksomheder som gør en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

Det er vi stolte af og det er resultatet af en omfattende og løbende målrettet indsats fra samtlige medarbejdere.

Kemi/farlig gods
Som leverandør af kemiske artikler er Sanistål forpligtet til at stille sikkerhedsdatablade (SDS) til rådighed for vores kunder. På de af vores lagervarer, der hører under kategorien  ”kemi” og ”farlig gods”, er der på vores hjemmeside sikkerhedsdatablade tilknyttet det enkelte produkt. Disse er lavet til brug for såvel vores kunder og for de berørte medarbejdere.

Formålet med sikkerhedsdatablade er, at de som håndterer kemiske produkter får information til at kunne undgå sundheds- og miljømæssige skader. Information om kemiske produkter er ikke blot et lovkrav, men det er også en selvfølge for alle virksomheder, som seriøst arbejder med sikkerhed, sundhed og miljø. Det er i alle parters interesse, at sikkerhedsdatabladet indeholder den information, som brugeren behøver for at kunne håndtere produktet på en sikker og miljømæssig acceptabel måde.

Sanistaal Taulov Centrallager Arbejdsmiljoeredegørelse 2018

Sanistaal Billund Centrallager Arbejdsmiljoeredegørelse 2019

 

 MILJØ

Hos Sanistål er hensynet til miljøet en væsentlig prioritet. Vi følger vores forbrug af energi og søger løbende at reducere ressourceforbrug og miljøpåvirkning.

Som grossist- og servicevirksomhed har Sanistål ingen energitunge produktionsprocesser, men vi arbejder løbende mod at reducere udledningen af CO2 fra vores energiforbrug i vores bygninger.

Som landsdækkende grossist er distribution af varer til vores kunder en af de største kilder til udledning af CO2. Her har vi et godt samarbejde med vores distributionspartnere med fokus på minimering af CO2 udledning.

For at sikre overholdelse af lovgivning og myndighedskrav på miljøområdet har Sanistål opstillet en række indsatsområder, der vedrører såvel det interne som det eksterne miljø.

Indsatsområderne evalueres kontinuerligt af ledelsen og de enkelte afdelinger, så vi løbende kan forbedre vores miljøindsats.

I vores årlige CSR rapport kan du læse mere om vores målsætninger, indsatser og resultater indenfor arbejdsmiljø og miljø.KVALITET

Sanistål arbejder i daglige rutiner efter fastlagte forretningsgange. Det sikrer et højt kvalitetsniveau fra valg af leverandører til den endelige leverance hos slutkunden.

Vores rutiner er beskrevet i forretningsgangsbeskrivelser, som er kendte af den enkelte medarbejder, og som regelmæssigt opdateres i forbindelse med den videre udvikling af organisationen.

I vores daglige arbejdsprocesser benytter vi en række kvalitetsnøgletal. De sikrer, at vi opfylder vores mål og politikker. Disse kvalitetsnøgletal evalueres løbende af ledelsen og bruges som redskab til at forbedre og styrke vores arbejdsgange.

Kvalitet, Taulov Centrallager
Saniståls centrallager i Taulov, som håndterer vores stålvarer, er certificeret i henhold til ISO 9001:2015.

Lagerets kvalitetsledelsessystem er dokumenteret i en kvalitetshåndbog, som indeholder alle relevante rutiner og instruktioner for at sikre kvaliteten af de leverede varer.

Systemet er opbygget og implementeret, så det er en integreret del af Saniståls generelle forretningsgange. Det betyder bl.a., at alle medarbejdere er informeret om kvalitetsledelsessystemet, og hvad det betyder inden for deres arbejdsområde.

Da Sanistål ønsker et dynamisk kvalitetsledelsessystem, gennemgår afdelingen løbende systemet og tilføjer ændringer og forbedringer. Det sikrer, at kvalitetsledelsessystemet tilpasses i takt med udviklingen i Sanistål og omgivelserne. Minimum to gange om året gennemfører ledelsen en evaluering af kvalitetsledelsessystemet, hvor bl.a. de implementerede kvalitetspolitikker og mål justeres.

Al dokumentation vedr. certifikater på certificerede lagervarer styres fra kvalitetsafdelingen i Taulov og er dermed underlagt kvalitetsledelsessystemet. Ønsker du varer leveret efter et certificeret kvalitetsledelsessystem, lader dette sig gøre fra Saniståls centrallager i Taulov, til den ønskede leveringsadresse. Certifikat bestilles på ordretidspunktet.

CE-mærkning af stålkonstruktioner
Sanistål leverer varer til kunder, som arbejder med CE-mærkning (DS/EN 1090). Sanistål arkiverer certifikater på lagerførte varer, i minimum 10 år. Sanistål har ikke nogen processer, som kræver en CE-godkendelse og dette er sikret i forbindelse med ISO 9001.

Beskrivelse af Billund Centrallagers kvalitetsledelse