Vilkår og politikker for www.sanistaal.com

 

Denne hjemmeside udbydes af og ejes af Sanistål A/S, CVR-nummer 42997811, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg C (”Sanistål”), tlf. +4596306000, Fax nr. +45 98 13 28 43, e-mail: Sanistaal@sanistaal.dk .

Nedenfor følger de almindelige betingelser for din og/eller det selskabs eller den virksomheds, som du repræsenterer (herefter vilkårligt kaldet ”Kunden”/”du”/”din”), brug af www.sanistaal.com samt de for www.sanistaal.com relevante politikker, f.eks. cookie politik samt vores persondata politik, som du accepterer ved benyttelse af vores hjemmeside.

Ved din fortsatte brug bekræfter du, at du har den fornødne bemyndigelse til på vegne af Kunden at acceptere disse vilkår og politikker.

Vi opfordrer dig til at læse disse betingelser og politikker med jævnlige mellemrum, idet betingelserne og politikkerne løbende vil blive revideret og opdateret. 
Opdaterede vilkår og politikker kan altid findes på www.sanistaal.com/forretningsbetingelser/webpolitik

 

1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF WWW.SANISTAAL.COM 
Følgende betingelser er gældende ved brug af www.sanistaal.com, herunder også for benyttelse af Saniståls web-butik, og er et supplement til vores salgs- og leveringsbetingelser.

1.1 IMMATERIELLE RETTIGHEDER
Indholdet på www.sanistaal.com, herunder f.eks. tekst, grafik, billeder, lyd, logoer, ikoner, sammenstillinger, software og andet materiale ("Materialet"), der direkte eller indirekte er en del af websiderne, kan være beskyttet i henhold til både dansk og international ophavsret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Al Materialet tilhører Sanistål. Sammenstillingen, herunder bl.a. indsamlingen, præsentationen, opstillingen og tilrettelæggelsen i øvrigt af Materialet er undergivet og beskyttet ved dansk og international ophavsret og tilhører os. Uautoriseret brug af Materialet kan være i strid med vores rettigheder, herunder blandt andet vores ophavs- og varemærkerettigheder.
Kunden er ikke berettiget til at ændre på Materialet eller at sælge, udleje, udlåne, gengive, fremvise, offentligt fremføre, på anden måde helt eller delvist sprede Materialet i offentlig eller kommerciel sigte, eller i øvrigt benytte Materialet på en måde, der alene tilkommer Materialets rettighedshaver(e).
Ingen dele af Materialet må i nogen som helst sammenhæng gengives eller i øvrigt benyttes på nogen anden webside eller i et netværk af computere, uanset om netværket er for en lukket kreds af brugere.

1.2 UDLEVERING AF OG ADGANG TIL FORTROLIGE INFORMATIONER
Dette afsnit 1.2 fastsætter vilkårene for Kundens fortrolighedsforpligtelse over for Sanistål og vores datterselskaber.

Som betingelse for udlevering af Fortrolige Informationer (som defineret nedenfor) erklærer du på vegne af Kunden, at Kunden accepterer at disse betingelser er gældende for enhver Fortrolig Information, som Sanistål giver Kunden adgang til:

1.2.1 Fortrolige Informationer
1.2.1.1 Disse betingelser angår alle forretningskritiske, fortrolige og/eller ikke-offentliggjorte data og informationer, herunder alle prisinformationer, prisfiler, rabat- og bonusstrukturer, indkøbs- og salgsstatistikker, sammenstillede og/eller aggregerede informationer, herunder sammenstillede og/eller aggregererede offentligt tilgængelige informationer og oplysninger, produktlister, sortimentslister, og lignende, samt produktdata og fotos leveret digitalt, leveret fra tid til anden af Sanistål til Kunden (sådanne data og informationer samlet benævnt "Fortrolige Informationer"). De Fortrolige Informationer kan blive leveret mundtligt, skriftligt eller i en hvilken som helst anden form. 

1.2.1.2 Fortrolige Informationer omfatter ikke oplysninger, som:
(i) er eller bliver offentligt kendt gennem retmæssige handlinger, idet sammenstillede og/eller aggregererede offentligt tilgængelige informationer og oplysninger dog altid skal betragtes som Fortrolige Informationer, f.eks. elektroniske filer indeholdende produktsortiment, dette uanset produktsortimentet er tilgængeligt på Saniståls hjemmeside;
(ii) er modtaget fra tredjemand, som ikke er underlagt en tilsvarende forpligtelse om fortrolighed som fastsat i disse betingelser; eller
(iii) udvikles selvstændigt af Kunden uden brug af Fortrolige Informationer.

1.2.2 Brug og hemmeligholdelse
1.2.2.1 Kunden skal holde de Fortrolige Informationer strengt fortrolige og må ikke vise, kopiere, reproducere, tilgængeliggøre eller distribuere Fortrolige Informationer til nogen anden person, virksomhed eller selskab, medmindre Sanistål har givet sin forudgående skriftlige accept hertil, jf. dog punkt 3. De Fortrolige Informationer må alene vises til og deles med den eller de medarbejdere hos Kunden, som har et strengt nødvendigt behov for at se og bruge sådanne Fortrolige Informationer, og disse medarbejderes adgang til og brug er ligeledes underlagt disse betingelser. 
1.2.2.2 De Fortrolige Informationer må alene anvendes i samarbejdsrelationen mellem Kunden og Sanistål.

1.2.3 Udlevering til tredjemand
1.2.3.1 Kunden må kun videregive Fortrolige Informationer til de af Kundens rådgivere, underleverandører eller andre samarbejdspartnere ("Tredjemand"), som har strengt nødvendigt brug for sådanne Fortrolige Informationer i forbindelse med samarbejdet mellem Kunden og Sanistål . Kunden skal sikre, at Tredjemand forud for modtagelsen af de Fortrolige Informationer har accepteret at modtagelse af de Fortrolige Informationer sker på vilkår ikke lempeligere end beskrevet i disse betingelser og at de Fortrolige informationer alene må deles af Tredjemand med Kunden. Tredjemand må altså ikke vise, kopiere, reproducere, tilgængeliggøre eller distribuere Fortrolig Information til nogen anden person, selskab eller virksomhed end Kunden. Kunden er ansvarlig for Tredjemands overholdelse af betingelserne, som var Tredjemand Kunden selv.

1.2.4 Ejerskab
1.2.4.1 Alle Fortrolige Informationer er og forbliver Saniståls ejendom, og alle sådanne Fortrolige Informationer og kopier heraf skal på anmodning fra Sanistål straks returneres eller destrueres som ønsket af Sanistål. Kunden skal efter anmodning skriftligt erklære at Kunden såvel som Tredjemand har destrueret alle Fortrolige Informationer.


1.2.4.2 Modtagelsen af Fortrolige Informationer giver ikke Kunden licens eller øvrige rettigheder til knowhow, andre immaterielle rettigheder eller forretningshemmeligheder, som angår eller tilkommer Selskabet.


1.2.5 Varighed
1.2.5.1 Forpligtelserne i disse betingelser begynder fra udlevering af den pågældende Fortrolige Information og er gældende i ti (10) år efter ophør af samarbejdet mellem Kunden og Sanistål.
1.2.6 Erstatningsansvar


1.2.6.1 Såfremt Kunden har misligholdt sine forpligtelser i henhold til disse betingelser, er Sanistål berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab som følge heraf i henhold til dansk lovgivning.

1.2.6.2 Kunden anerkender, at Sanistål kan blive uigenkaldeligt skadet ved brud på disse betingelser, og at erstatning som beføjelse kan vise sig ikke at være tilstrækkelig opretning. Som følge deraf er Sanistål også berettiget til beføjelser i form af påbud, forbud, naturalopfyldelse eller anden beføjelse, eller en kombination heraf, for ethvert truende eller indtruffet brud på disse betingelser. Bevis for særlige skader er ikke nødvendigt for at håndhæve disse betingelser.

1.2.6.3 Ved misligholdelse af betingelserne forpligter Kunden sig til straks at imødegå og afhjælpe enhver skadevirkning, der er opstået som følge af misligholdelsen.

1.2.7 Lovvalg og værneting
1.2.7.1 Betingelserne for udlevering af og adgang til fortrolige informationer skal være underlagt dansk ret, idet der dog skal ses bort fra de danske internationale privatretlige regler.

1.2.7.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med disse Betingelser, herunder tvister vedrørende disse betingelsers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved Retten i Aalborg.

1.3 ANSVARSFRASKRIVELSE
Som bruger på webbutikken, har du et unikt brugernavn og adgangskode. Brugernavn og adgangskode tildelt til dig, er du forpligtet til at holde for dig selv og du må derfor ikke overdrage informationerne til andre. Vi opfordrer dig til, at ændre adgangskoden jævnligt for at undgå misbrug. Der tages udtrykkeligt forbehold for trykfejl og udsolgte varer i forhold til informationer vist på webbutikken.

Datatrafikken mellem Sanistål og Kunden krypteres. Brug af websiderne sker dog på eget ansvar og på egen risiko, og Sanistål fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse hermed. Websiderne kan indeholde fejl, unøjagtigheder og lignende. Websiderne kan endvidere blive udsat for nedbrud, således at websiderne i ubestemt tid vil kunne være utilgængelige. Det kan ikke afvises, at der via websiderne eller de(n) server(e), der gør websiderne tilgængelige, kan blive videresendt computervirus til Kunden eller andre, at der hos Kunden opstår fejl eller skader som følge af brugen af websiderne, eller at Kunden i øvrigt lider skader eller tab som følge af brugen af websiderne. Vi kan heller ikke garantere, at en tredjepart, som vil og lykkedes med at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger, helt eller delvist overvåger kommunikation i forbindelse med websiderne.

Sanistål fraskriver sig ansvaret for enhver skade og ethvert tab lidt af dig i forbindelse med brug af websiderne. Vort eventuelle erstatningsansvar kan under ingen omstændigheder omfatte indirekte eller afledte tab af nogen art, herunder af driftstab, tabt avance, tabte besparelser, tab af data eller lignende.

1.4 SKADESLØSHOLDELSE AF SANISTÅL
Skulle Sanistål, Saniståls ansatte, repræsentanter, leverandører, agenter eller fysiske eller juridiske personer nævnt på websiderne som ansvarlige for disse, blive pålagt et ansvar, herunder erstatningsansvar, i forbindelse med din brug af websiderne, er du forpligtet til at skadesløsholde disse for ethvert tab (direkte eller indirekte), som de lider som følge af din brug, uanset baggrunden herfor. Din skadesløsholdelse af de nævnte personer omfatter tillige omkostninger til juridisk og regnskabsmæssig rådgivning samt domstolsbehandling, herunder sagsomkostninger.

1.5 LINKS TIL WEBSIDER
Websiderne kan indeholde links til tredjeparters websider. Disse links er alene indsat for din bekvemmelighed og indebærer ikke en anbefaling af indholdet på de pågældende websider. Sanistål bærer ikke ansvaret for de pågældende websider, og brugen af disse websider sker på eget ansvar.


2 PERSONDATAPOLITIK FOR BRUG AF PÅ WWW.SANISTAAL.COM

Saniståls persondatapolitik for brug af på www.sanistaal.com er beskrevet nedenfor.

Eventuelle yderligere spørgsmål vedrørende vores indsamling og brug af persondata kan rettes til Sanistål A/S, Håndværkervej 14, 9000 Aalborg C, e-mail: persondata@sanistaal.dk

2.1 INDSAMLING AF OPLYSNINGER VED BRUG AF HJEMMESIDEN
Når du bruger vores web butik via vores hjemmeside www.sanistaal.com, f.eks. opretter dig som bruger eller tilmelder dig en service, indsamler Sanistål de personoplysninger, som du frivilligt afgiver som f.eks. navn, adresse, cvr-nummer, telefonnr., e-mail adresse etc. Personoplysninger behandles og gemmes kun, hvis du frivilligt har oplyst dem, f.eks. i forbindelse med besvarelse af et spørgeskema, oprettelse af en konto, tildeling af kredit, ved bestilling og køb af produkter, deltagelse i en konkurrence , tilmelding til et arrangement eller nyhedsbreve, e-mail korrespondance eller på anden måde frivilligt afgiver oplysninger til os.

Anvendelsen sker med det formål at give dig den bedst mulige oplevelse og service, når du handler hos Sanistål herunder at kunne tilbyde dig de tjenester, som du efterspørger. Personoplysningerne kan også blive anvendt til at sikre, at du modtager informationer om f.eks. produkter, der er af interesse for dig ligesom oplysningerne kan blive anvendt til statistik over brugerne af vores hjemmeside.

Når du besøger vores hjemmeside, registrerer vores webserver i visse tilfælde data (logdata) om dit besøg, såsom browsertype, længden af besøget, skærmopløsning, dit operativsystem, hvilke sider du har besøgt på www.sanistaal.com og andre oplysninger, som f.eks. din IP-adresse. IP-adressen (Internet Protokol) er et nummer, som automatisk tildeles din pc af din Internet Service Provider (ISP), når du logger på internettet. For at garantere din integritet linkes din IP-adresse ikke til dine øvrige personoplysninger. Vi vil dog benytte IP-adresser til at identificere personer, som bruger hjemmesiden i strid med disse vilkår. Sanistål gør brug af cookie teknologi på www.sanistaal.com. Under punkt 3 kan du læse nærmere om, hvordan vi bruger cookies på hjemmesiden og hvilke cookies og til hvilke formål.

2.2 VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 
Sanistål vil i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som du afgiver via hjemmesiden. Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste/service, som du anmoder om, f.eks. i forbindelse med godkendelse af anmodning om oprettelse af konto, udtagelse af kreditforsikring, levering af produkter f.eks. via vores underleverandører, og i forbindelse med lignende services, som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til: (i) leverandører vi samarbejder med (f.eks. leverandører af tjenester, teknisk support, logistiske ydelser, finansielle institutioner samt øvrige partnere, som vi samarbejder med i forbindelse med vores opfyldelse af en aftale om salg og levering af et produkt eller anden ydelse); eller (ii) hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

2.3 INDHENTNING AF OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND
Hvis vi indhenter data om Kunden eller dig fra andre, fx en leverandør, myndighed eller samarbejdspartner, oplyser vi om det efter, vi har indhentet sådanne persondata i overensstemmelse med de gældende regler. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

2.4 HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi benytter tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger imod manipulation, tab, destruktion eller adgang af uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret.

Vi kan dog ikke garantere, at de er helt beskyttet mod nogen, som vil og lykkedes med at omgå sikkerhedsforanstaltninger og skaffe sig adgang til overførsel af information, som sker via internettet, f.eks. via e-mail. E-mails der sendes via vores hjemmeside, sendes ikke i krypteret form.

2.5 INDSIGT, OPDATERING, SLETNING ELLER RETTELSER AF DINE OPLYSNINGER 
Du har ret til at bede om indsigt i dine personoplysninger ligesom du har ret til at få information om behandlingen af dine personoplysninger. Du har også ret til at anmode os om at rette, blokere for eller slette personoplysninger, som er ukorrekte. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Du er altid velkommen til at kontakte os med en sådan anmodning. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.

2.6 DATAPORTABILITET
Oplysninger som du selv har afgivet, og som behandles af Sanistål på baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at modtaget i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

2.7 HVOR LÆNGE OPBEVARES DINE OPLYSNINGER?
Sanistål gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere den service/leverance, som du har bedt om, eller så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

2.8 ÆNDRINGER
Vi har ret til når som helst at foretage ændringer i dette dokument. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne side for at tjekke, om der er sket ændringer. Det kan du tjekke ved at se på datoen nederst på siden. Ved fortsat at anvende/besøge hjemmesiden accepterer du disse ændringer.

2.9 SPØRGSMÅL
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger står øverst på siden.


3 COOKIEPOLITIK

Sanistål ønsker at tilbyde en overskuelig hjemmeside med det indhold, der er mest relevant for dig. For at det kan lade sig gøre, bruger vi teknologier, som kan indsamle oplysninger om dig og om hvordan du og andre besøgende bruger www.sanistaal.com ("Hjemmesiden"). Vi ønsker med denne politik at skabe gennemsigtighed og give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, hvad du skal være opmærksom på, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig behandlingen.

3.1 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER VED BRUG AF COOKIES
Saniståls brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du også læser vores persondatapolitik ovenfor under punkt 2, som beskriver vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

3.2 SAMTYKKE
Ved at bruge Hjemmesiden, giver du samtykke til, at Sanistål bruger cookies som beskrevet i skemaet nedenfor, medmindre du med dine browserindstillinger har fravalgt cookies. Hvis du ikke har fravalgt cookies på tidspunktet for afgivelse af samtykke, kan du tilbagetrække samtykket ved at blokere cookies i din webbrowser. Flere oplysninger om, hvordan du kan blokere og slette cookies forefindes lige nedenfor under afsnit 3.4.

3.3 HVAD ER COOKIES?
Cookies er små tekstfiler, som Hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet "cookies" betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, f.eks. Flash-cookies (Local Shared Objects), Web Storage (HTML5), Javascripts eller cookies sat ved brug af andet software. Ordet "cookies" omfatter også oplysninger om MAC-adresse og andre oplysninger om dit device. Cookies kan både blive brugt af Sanistål og af tredjeparter.
Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på Hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger Hjemmesiden. I skemaet nedenfor kan du læse, hvilke cookies vi bruger og til hvilke formål.

3.4 HVORDAN UNDGÅR OG SLETTER DU COOKIES?
Hvis du ikke ønsker, at Sanistål sætter eller læser cookies på dit udstyr, så har du til enhver tid mulighed for at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. Du skal som bruger være opmærksom på, at Hjemmesiden ikke vil fungere 100 % optimalt, hvis du sletter eller blokerer cookies. Følg links nedenfor får at få vejledninger til din browser. Husk at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.
 Internet Explorer
 Chrome
 Safari
 Firefox
 Opera
 Flash cookies (gælder for alle browsere)
 iPhone, iPad og andet fra Apple
 Telefoner med styresystemet Android

 

4 HVILKE COOKIES BRUGES OG TIL HVILKE FORMÅL?
Nedenfor kan du se, hvilke cookies Hjemmesiden bruger, til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie og hvor længe cookies opbevares på dit udstyr:

 

Navn på cookies

 

Formål

Ansvarlig (dataejer)

Hvor længe opbevares cookien?

__hssc

Denne cookie er forbundet med HubSpot platformen. Dens rapportering bliver brugt til websiteanalyse.

 Sanistål A/S

 1 time

__hssrc

Denne cookie er forbundet med HubSpot platformen. Dens rapportering bliver brugt til websiteanalyse.

 Sanistål A/S

 Session

__hstc

Denne cookie er forbundet med HubSpot platformen. Dens rapportering bliver brugt til websiteanalyse.

 Sanistål A/S

 2 år

_dc_gtm_UA-66238561-4

Denne cookie er tilknyttet Google Tag Manager, Dens rapportering bliver brugt til websiteanalyse for en tilknyttet Google Analytics-konto.

 Sanistål A/S

 1 minut

_ga

Denne cookie navn er tilknyttet Google Universal Analytics - Dens rapportering bliver brugt til websiteanalyse for en tilknyttet Google Analytics-konto.

 Sanistål A/S

 2 år

_gat_UA-66238561-4

Denne cookie navn er tilknyttet Google Analytics - Dens rapportering bliver brugt til websiteanalyse for en tilknyttet Google Analytics-konto.

 Sanistål A/S

 1 minut

_gid

Denne cookie er tilknyttet Google Analytics - Dens rapportering bliver brugt til websiteanalyse for en tilknyttet Google Analytics-konto.

 Sanistål A/S

 1 dag

hubspotutk

Denne cookie er forbundet med HubSpot platformen, dens formål er brugergodkendelse. 

 Sanistål A/S

 10 år

5218RsaGuid

Denne cookie bruges til tracking af click på Sanistaal.com  for at lave personaliseret indhold på Sanistaal.com 

 Sanistål A/S

 1 måned

ASP.NET_SessionId

Bruges af websteder skrevet med Miscrosoft. NET-baserede teknologier. Bruges til at opretholde en anonymiseret bruger session af serveren.

Sanistål A/S

 Session

BlueStripe.PVN

Denne cookie er forbundet software fra Bluestripe, der giver præstationsovervågning af webapplikationer for at sikre, at de kører korrekt. 

 Sanistål A/S

 Session

checkfornonacceptedagreements

Bruges ved hvert login, for at se om brugeren mangler at acceptere ”Salgs- og leveringsbetingelser” eller ”Webvilkår” og derefter vise accept-vinduet 

 Sanistål A/S

 1 minut

hideAnalysis

Den cookie har til formål at skjule, analyse vinduet når den er inaktiv 

 Sanistål A/S

 25 timer

member_login

Denne cookie benyttes til at forbedre brugerens funktioner af webbutikken efter login

 Sanistål A/S

 1 år

nonacceptedagreements

Bliver brugt til at opbevare de vilkår som evt. Ikke er accepteret af brugeren. 

 Sanistål A/S

 1 minut

saniauth

Denne cookie bruges i forbindelse med login

 Sanistål A/S

 4 timer

selectedaccountnumber

Indeholder kontonummer for den bruger der er logget ind.

 Sanistål A/S

 2 dage

username

 Bliver brugt til at opbevarer brugernavn i klartekst

 Sanistål A/S

 1 år

 

 

Aalborg den 22. maj 2018, version 1.0 - Revideret den 22. maj 2018 
Copyright © Sanistål